Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΚΟΥΡΑ-ΠΥΡΙ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ !!! ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ'' ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ.

ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ !
ΤΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΤΟΥ !


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 02 – 05 - 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. 1953
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
 ποσού, χωρίς ΦΠΑ , 9.467.355,53 ΕΥΡΩ
για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ», Προϋπολογισμού 19.650.000,00 ευρώ, της Πράξης:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ : ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ»,
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2013 ΕΠ 0268 0043 ΔΕ
Στην Τρίπολη, σήμερα, στις Δύο του μηνός Μαΐου του έτους Δύο χιλιάδες δεκατέσσερα
( 02 - 05 -2014), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην
πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, οι υπογράφοντες το παρόν, αφ’ ενός, ο κ. Πέτρος Τατούλης,
Περιφερειάρχης, εκπροσωπών τον κύριο του έργου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Περιφέρεια
Πελοποννήσου) και αφ΄ ετέρου ο κ. Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος., εκπροσωπών την εταιρεία « ΠΡΙΣΜΑ
ΔΟΜΗ ΑΤΕ » ( ΑΦΜ 094432748 ), με την ιδιότητα του Δ/ντα Σύμβουλου, δυνάμει του από 23 Απριλίου
2014 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Πέτρος Τατούλης, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του,
έχοντας υπ΄ όψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18.ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
οδηγία 2005/75/ΕΚ
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων ”
( ΦΕΚ 116 Α΄ / 18 -06 -08 ), όπως ισχύει
3. Την αρ. 1642/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης τευχών
δημοπράτησης, διάθεσης της πίστωσης και διενέργειας του Διαγωνισμού.
4. Την αρ. 171 / 2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου , που αφορά στην
έγκριση του αποτελέσματος του από 03 – 12 - 2013 διαγωνισμού του εν λόγω έργου, με την οποία
ανατίθεται η εκτέλεση των σχετικών εργασιών στην εργοληπτική επιχείρηση “ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ”,
που προσέφερε μέση έκπτωση 40,74 % επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.
5. Το αρ. 15774 / 20 – 03 - 2014 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που μας κοινοποίησε την αρ. 74 /
2014 πράξη του, σύμφωνα με την οποία μετά το γενόμενο προσυμβατικό έλεγχο, δεν κωλύεται η
υπογραφή της υπόψη σύμβασης.
6. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο μειοδότης εμπρόθεσμα με την από 11 -4 -2014
αίτησή του, κατόπιν της αρ. 1311 / 24 – 03 -2014 πρόσκλησής της Πρ/νης Αρχής και το γενόμενο έλεγχό
τους.
7. Το αρ. 1686 / 23 – 04 – 2014 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης
8. Το αρ. 2120 / 29 - 04 – 2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας
Πελοποννήσου περί προέγκρισης υπογραφής της υπόψη σύμβασης
9. Τον ορισμό ως αντικλήτου του κ Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, κατοίκου Τρίπολης, οδός Ευτέρπης
αρ.29, ΤΚ 221 00, καθώς και την από 02 - 05 - 2014 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
ΑΔΑ: ΒΙΦΓ7Λ1-ΠΦΦ
αναθέτει , στο δεύτερο των συμβαλλομένων εταιρεία “ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ.” καλούμενος στο εξής
«ανάδοχος» την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ», Προϋπολογισμού 19.650.000,00 ευρώ με τους όρους της
μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των Εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων
τριακοσίων πενήντα πέντε ΕΥΡΩ και πενήντα τριών λεπτών ( 9.467.355,53 ευρώ ) , που αναλύεται
ως εξής:
Αξία εργασιών, με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με την Προσφορά : 8.474.916,48 ευρώ
Απρόβλεπτα: 8.474.916,48 Χ 9% 762.742,48
Σύνολο (Π1) : 9.237.658,96 ευρώ
Αναθεώρηση: 387.608,12 Χ ( 1 – 0,4074 ) 229.696,57
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.467.355,53 ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό του συμφωνητικού, δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α., η οποία
ανέρχεται σε : (9.467.355,53 Χ 23% ) Δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια
ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά ( 2.177.491,77 ευρώ ).
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π « Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» με
την αρ.3453 / 24 – 07 – 2013 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κωδ. MIS 773734 και
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε Πεντακόσιες σαράντα (540)
ημερολογιακές ημέρες, από σήμερα, δηλαδή μέχρι 24 – 10 – 2015
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπαίτιας, εκ μέρους του Αναδόχου, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας
καθώς και των τμηματικών προβλεπομένων προθεσμιών, θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που
καθορίζονται στο άρθρο 49 του Ν.3669/08 και στο άρθρο 8 της οικείας ΕΣΥ.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με το ΠΔ 60/2007 για
την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18.ΕΚ «περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
Επίσης έχει εφαρμογή το εν γένει Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των έργων του υπόψη
Επιχειρησιακού Προγράμματος (και ιδίως ο Ν. 3614/2007 « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», ο Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006
κλπ, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν ).
Ο ανάδοχος, “ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ.”, δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του
θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια
γνώση.
Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο
συμβαλλόμενους, μονογράφηκαν από αυτούς σε δύο σειρές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσης σύμβασης:
1. Διακήρυξη Δημοπρασίας.
2. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Τιμολόγιο μελέτης
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( ΕΣΥ ).
6. Προϋπολογισμός Μελέτης
7. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου
Η μία από τις δύο μονογραφημένες σειρές των εν λόγω τευχών παραδόθηκε στον ανάδοχο.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και σύμφωνα
με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, η απαιτούμενη βασική εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι 5% και η
πρόσθετη 14,055 %, του ποσού του πρ/σμου μελέτης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και συνεπώς το
συνολικό ποσό των εγγυήσεων ανέρχεται σε:
Α). Βασική : 15.588.001,64 Χ 5 % =
B). Πρόσθετη : 15.588.001,64 Χ14,055 % =
Σύνολο:
 779.400,08€
 2.190.893,63
 2.970.293,71 €
Ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυήσεις συνολικού ποσού 2.970.295,00.€ ( που καλύπτει το ως άνω απαιτούμενο
ποσό) με τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:
α) αρ. LD1412000029 / 30 -4 -2014 της ATTICA BANK, ποσού 1.470.295,00 ευρώ
β) αρ. 974/714729-5/Β΄/ 24 -04 -20104 της Ε.Τ.Ε , ποσού 720.599,00 ευρώ
γ) αρ. 974/714730-9/Β΄/ 24 -04 -20104 της Ε.Τ.Ε , ποσού 779.401,00 ευρώ
Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5)
αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, το δε πέμπτο έλαβε ο
ανάδοχος.
 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ανάδοχο Εταιρεία Για το Ελληνικό Δημόσιο
 «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.