Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΑΓΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΚΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΑΝΟΥΜΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΜΠΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΑΣΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΑΡΧΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΑΤΟΥΛΗ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ !

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ είναι το δέλεαρ, για το οποίο οι πολιτικοί του τόπου των Αρκάδων ,έδωσαν γην και ύδωρ στον επιχειρηματία των δεξαμενόπλοιων και τον αφήνουν να κάνει ότι θέλει στην γύρω περιοχή.
Στις Κολλίνες Αρκαδίας, έχει στήσει μια επιχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε μια τεράστια έκταση μέσα στο δάσος και με πολλές αμαρτωλές ενέργειες για την απόκτησή της και για την κατασκευή των εγκαταστάσεών της.
Παράδειγμα απλό, αλλά τρανταχτό η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που έβγαλε άμεσα η Περιφέρεια, με τις υπηρεσίες της, ώστε ο Μπάκος να μην διακόπτει τις εργασίες του στη φάρμα που έχει φτιάξει στις Κολλίνες,αλλά ταυτόχρονα να μην είναι εκδοθείσα η άδεια, αλλά να επίκειται η έκδοσή της.
Της τρελής το ροκ.
Αν ήταν κανένα φτωχαδάκι κι άλλαζε κεραμίδια στο σπίτι του, η πολεοδομία θα του το είχε διαλύσει.
Ενω στον ιδιοκτήτη του ΑΣΤΕΡΑ....δείτε τι κάνει :
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ !
                                                                                                            ΑΔΑ :45ΟΨΟΡ1Φ-ΨΔ3
                                                                                                               
                                                                                                           Τρίπολη 21-09-2011
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ    

 Αρ. Πρωτ.: 2578

Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη 20
Ταχ. Κώδικας : 22100 – ΤΡΙΠΟΛΗ
Αρμόδιος : Π. Σκαρογιάννη
Τηλέφωνο : 2710-238584, 237778
Fax : 2710-239112 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
E-mail : ppdpecho@otenet.gr
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Νέο Ποιμνιοστάσιο
αιγοπροβάτων», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.», που
βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «ΜΠΟΣΤΑΝΙ-ΜΕΓΑ ΙΣΙΩΜΑ» στο Τ.Δ.
Κολλινών του Δήμου Τρίπολης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής &
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α/16-10-86) «Για την προστασία του
Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002).
2. Τις διατάξεις του Ν.3010/2002, «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και
96/61/ΕΕ» (ΦΕΚ 91Α).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010).
5. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (ΗΠ) 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες...».
6. Τις διατάξεις του Ν.3955/20-4-2011 (ΦΕΚ 89/Α/2011) «Ενιαίο μητρώο Εμπόρων Αγροτ.
Προϊόντων... και άλλες διατάξεις».
7. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (ΗΠ) 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) «Διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)...».
8. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1661/20-10-94 (ΦΕΚ 786/Β/20.10.1994) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αρ. Η.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β’/25.10.1990)
Κοινής Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Τουρισμού».
9. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29.9.2003) «Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης των πολιτών & φορέων ... κλπ.».
10. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24635/95 (ΦΕΚ 755Β/31-8-95) «Ανάθεση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δραστηριότητες...κ.λ.π.».
11. Τις διατάξεις του Ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2-10-2008) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας
και άλλες διατάξεις».
12. Την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατέθεσε στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ
Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 5458/28-12-09 αίτηση. Η μελέτη αυτή έχει συνταχθεί από
το μελετητή κ. Πρωτονοτάριο Βασίλειο κάτοχο πτυχίου Μελετητή Κατηγορίας 27 και
περιλαμβάνει τους προβλεπόμενους από την σχετική (8) ΚΥΑ χάρτες και
γνωμοδοτήσεις/βεβαιώσεις/εγκρίσεις αρμόδιων Υπηρεσιών ως κάτωθι:
12.1 Την Αρ. Πρωτ. 735/11/29-3-2011 απόφαση Δήμου Τρίπολης, Δ/νση Πολεοδομίας &
Χωροταξίας, Τμήμα Πολεοδομίας & Κτιριοδομικών εφαρμογών, έγκρισης μελέτης
επεξεργασίας & διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων.
12.2 Την Αρ. Πρωτ. 580/10-5-2011 γνωμοδότηση του τμήματος Περιβάλλοντος &
υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας, επεξεργασίας & διάθεσης κόπρου.
12.3 Την Αρ. Πρωτ. 3575/25-9-2008 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Δασαρχείο Τρίπολης.
12.4 Το Αρ. Πρωτ. 12336 Π.Ε./30-4-10 έγγραφο χαρακτηρισμού γης μη υψηλής
παραγωγικότητας της Ν.Α. Αρκαδίας Δ/νση Γεωργίας.
12.5 Την Αρ. Πρωτ. Φ.3.Α/15/8/5999ΠΕ/4-2-2010 γνωμοδότηση της Λ.Θ. ΕΠΚΑ.
12.6 Την Αρ. Πρωτ. 8791/Π.Ε./30-04-2010 γνωμοδότηση της 25ης ΕΒΑ.
12.7 Το Αρ.Πρωτ. 3021/05-09-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Πελ/σου, Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας με το οποίο μας αποστέλλει το πρακτικό
της 7-7-2011 της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε.Αρκαδίας.
13. Το γεγονός ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα εξεταστούν στο στάδιο έκδοσης οικοδομικής αδείας.
και συνεκτιμώντας:
α) Τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από
εγκεκριμένα χωροταξικά ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.
β) Τα χαρακτηριστικά του έργου (μέγεθος, συσσωρευτική δράση, χρήση φυσικών πόρων,
παραγωγή αποβλήτων, ρύπανση και οχλήσεις, κίνδυνος ατυχημάτων με επιπτώσεις στο
περιβάλλον).
γ) Την περιβαλλοντική ευαισθησία των περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο (χρήσεις
γης, φυσικοί πόροι, αφομοιωτική ικανότητα του περιβάλλοντος, ευαίσθητες περιοχές κ.λ.π.)
δ) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του
έργου (έκταση επιπτώσεων, μέγεθος, πιθανότητα και συχνότητα εμφάνισης, αντιστρεψιμότητα,
διάρκεια, πολυπλοκότητα).
ε) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την
εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος.
στ) Τις θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια ευρύτερη περιοχή
από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα.
Γ ν ω μ ο δ ο τ ο ύ μ ε
Θετικά επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου «Νέο
Ποιμνιοστάσιο αιγοπροβάτων, δυναμικότητας 6000 αιγοπροβάτων» ιδιοκτησίας της εταιρείας
«ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.», που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη
θέση «Μποστάνι-Μέγα Ίσιωμα» στο Τ.Δ. Κολλινών του Δήμου Τρίπολης Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας. Το εκτός ορίων οικισμού γήπεδο στο οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί η εν
λόγω δραστηριότητα έχει συνολικό εμβαδόν 100693,90 μ2
 σύμφωνα με τα στοιχεία που
αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη
Μπουλούγαρη. 
Η παρούσα γνωμοδότηση ισχύει εώς 21-9-2016. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει να
ολοκληρωθεί η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Η θετική αυτή γνωμοδότηση δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με
ειδικούς περιορισμούς που τυχόν έχουν τεθεί στην περιοχή με ειδικές διατάξεις και οι οποίοι
ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του προτεινόμενου έργου. Ο ενδιαφερόμενος
φορέας οφείλει στο στάδιο Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να υποβάλει στην Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ), κατά τα οριζόμενα της σχετ. (5) ΚΥΑ.
3/4
ΑΔΑ: 45ΟΨΟΡ1Φ-ΨΔ3Η παρούσα αποτελεί Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση της πρότασης του
Έργου, που συνίσταται γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη
τεχνολογία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση
με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο
ατυχημάτων, ιδίως από τη χρήση ουσιών ή την εφαρμογή τεχνολογίας και δεν υποκαθιστά
πιθανές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς ( Υπ. Γεωργίας, Αρχαιολογικές
Υπηρεσίες κ.λ.π.).
Η οριστική και δεσμευτική άποψη της Διοίκησης επί των προαναφερόμενων και συναφών
θεμάτων θα δοθεί με την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την Έγκριση Περιβαλλοντικών ΄Ορων, με
την οποία η Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και
διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή ακόμα και να
αποφασίσει τη μη υλοποίησή του ( επιλογή μηδενικής λύσης), σύμφωνα με τις υφιστάμενες
διατάξεις.
Η ΠΠΕΑ του έργου με συνοδευτικό το φάκελο της ΠΠΕ διαβιβάζεται στο Τμήμα
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκειμένου να
λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 της σχετ. (9) ΚΥΑ.
 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
 Ο Γενικός Διευθυντής
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
 Πολιτικής
Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.