Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΠΟΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ - ΦΑΝΤΑΣΜΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ !

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ...
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ !

Ο μηχανικός της Περιφέρειας που αναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω του ότι είναι υπόδικος για τον δρόμο ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ στην Σπάρτη, που δεν έγινε ποτέ, ενώ πληρώθηκαν ΟΛΑ τα λεφτά του προϋπολογισμού του κι επέβλεπε ο ίδιος, παρέμεινε στη θέση του, όμορφα κι ωραία, ως προϊστάμενος και υπέγραψε και την καινούργια εργολαβία του ίδιου δρόμου, με καινούργια λεφτά.......χωρίς να έχει αποδοθεί ακόμα καμία ποινή για την κλοπή του προηγούμενου κονδυλίου. Και χωρίς να έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ από τα κλεμμένα 22 εκατομμύρια που έκαναν φτερά στην προηγούμενη εργολαβία.
ΑΙΣΧΟΣ !
Διαβάστε το έγγραφο από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο Κωστόγιαννης Γ. είναι ο μηχανικός στον οποίο έχει αποδοθεί δόλος για το προηγούμενο έργο, και αναγκάστηκε (μετά από την 5ετή επιμονή του υπό την προτασία του Τατούλη, να παραμένει στη θέση του(....να παραιτηθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/νση: Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, 221 00 /ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες: ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2710-238559
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΤΡΙΠΟΛΗ 03-03-2011
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 245
 Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Επανασύσταση επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας με τίτλο:
 «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ»,
Προϋπολογισμού : 20.480.000,00 €
Αναδόχου: «ΝΤΙ – ΕΣ Α.Ε»
Με κωδικό έργου: 2007 ΕΠ 0263 0001 Δ.Ε.,
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΔΕΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων” ( ΦΕΚ 116 Α΄/18-06-08)
2. Τον Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
και τις ερμηνευτικές αυτού, Εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τον Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α’/23-12-2010), «Ενίσχυση και Ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης
και άλλες διατάξεις»
5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
6. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή
Περιφέρεια)».
7. Την υπ’ αρ. 41478/20676/οικ./21-12-2010 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Πελοποννήσου περί «Τοποθέτησης Προϊσταμένων επιπέδου Διευθύνσεων Οργανικών
Μονάδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
8. Το υπ’ αρ. οικ./73951/27-12-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την κατάταξη του προσωπικού στους κλάδους των οικείων
Οργανισμών

Και αφού είδαμε:
• Την υπ’ αρ. 2373/π.ε./07-02-2011 Απόφασή μας, περί σύστασης της επιτροπής για την
παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας του θέματος.
• Την από 21-02-2011 Αίτηση του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε
με Α’ βαθμό
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 Ορίζουμε νέα Επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου με τίτλο:
«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ»,
Προϋπολογισμού : 20.480.000,00 €
Αναδόχου: «ΝΤΙ – ΕΣ Α.Ε»
ΑΔΑ: 4Α19ΟΡ1Φ-95
Με κωδικό έργου: 2007 ΕΠ 0263 0001 Δ.Ε.,
 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΔΕΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
αποτελούμενη από τους:

1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΑ, Πολιτικό Μηχανικό με Α’ βαθμό, στην Δ.Δ.Ε Περιφέρειας
Πελοποννήσου ως πρόεδρο, και
2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Πολιτικό Μηχανικό με Α’ βαθμό στη Δ.Ε.Κ.Ε
Περιφέρειας Πελοποννήσου
3. MIΧΑΗΛ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ, Πολιτικό Μηχανικό με Α’ βαθμό στην Δ.Ε.Κ.Ε Περιφέρειας
Πελοποννήσου
 ως μέλη
Η παραλαβή αυτή θα διενεργηθεί παρουσία και του αναδόχου ο οποίος θα κληθεί από τον
πρόεδρο της επιτροπής αρμοδίως.
 Η επιτροπή, θα συντάξει και θα υποβάλλει για έγκριση το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Μέλη Επιτροπής
2. Δ.Ε.Κ.Ε Πελοποννήσου
Ε.Δ.:Χρον. αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πολ. Μηχ. Με Α’ β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.