Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

ΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ?

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ !
ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, ΠΙΕΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ.
ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Ή ΜΗΠΩΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ?


Δημοψήφισμα 2015: Δεν παραιτείται ο Προκόπης Παυλόπουλος

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ :

Οι διαδικασίες προκήρυξης και διενέργειας δημοψηφισμάτων καθορίζονται από το Σύνταγμα στο άρθρο 44, βάσει της αναθεώρηση του 2008.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο:

- O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.

Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών (σ.σ. 120 βουλευτές), ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο. Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

- O Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Kυβέρνησης. Tα διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Τι ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα
Η διενέργεια δημοψηφίσματος την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα όσα ορίζονται στον νόμο 4320 που ψηφίστηκε το 2011 και είναι ερμηνευτικός του άρθρου 44 του Συντάγματος και συγκεκριμένα των παραγράφων 3 και 4.  Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα νομοθεσία ισχύουν τα εξής
ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η οργάνωση της διαδικασίας προσφυγής σε δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα ή για ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα με εξαίρεση τα δημοσιονομικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
Άρθρο 2
1. Το δημοψήφισμα προκηρύσσεται με προεδρικό διάταγμα.
2. Το προεδρικό διάταγμα προκήρυξης δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και για ψηφισμένο νομοσχέδιο, που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, από τον Πρόεδρο της Βουλής.
3. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 3
1. Ο ψηφοφόρος καλείται να εκφράσει την προτίμηση του στο ερώτημα ή στα ερωτήματα, που καθορίζονται στην απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος.
2. Το ερώτημα ή τα ερωτήματα και οι απαντήσεις τους διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και σύντομο.
3. Το ερώτημα ή τα ερωτήματα και οι απαντήσεις τους αναφέρονται ειδικά στο προεδρικό διάταγμα προκήρυξης του δημοψηφίσματος.
Άρθρο 4
1. Το δημοψήφισμα διενεργείται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Στο δημοψήφισμα ψηφίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας βρίσκονται εντός των ορίων της Επικράτειας.
Άρθρο 5
Στο δημόσιο διάλογο, επί του ερωτήματος ή των ερωτημάτων που τίθενται στην ψηφοφορία, και, εν γένει, στη διενέργεια του δημοψηφίσματος συμμετέχουν πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως της εκπροσώπησης τους στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώσεις προσώπων, επιστημονικές, επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 6
1. Τα έσοδα και οι δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου από την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, έως τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θεωρούνται εκλογικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3023/2002 (Α' 146).
2. Σε όσους συμμετέχουν στη διενέργεια δημοψηφίσματος δεν διατίθεται κρατική χρηματοδότηση.
3. Απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε άλλου είδους παροχές ή διευκολύνσεις σε όσους συμμετέχουν στη διενέργεια δημοψηφίσματος από: α) φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή που είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, β) νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, και γ) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πρώτου και του δεύτερου βαθμού.
4. Η χρηματοδότηση από το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
5. α) Όποιος από τους συμμετέχοντες στη διενέργεια δημοψηφίσματος λαμβάνει χρηματοδότηση κατά παράβαση της παραγράφου 3, τιμωρείται με πρόστιμο έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Όποιος χρηματοδοτεί συμμετέχοντες στη διενέργεια δημοψηφίσματος κατά παράβαση της παραγράφου 3, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη και πρόστιμο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
β) Όποιος από τους συμμετέχοντες στη διενέργεια δημοψηφίσματος λαμβάνει χρηματοδότηση κατά παράβαση της παραγράφου 4, τιμωρείται με πρόστιμο στο εκατονταπλάσιο της υπέρβασης. Όποιος χρηματοδοτεί συμμετέχοντες στη διενέργεια δημοψηφίσματος κατά παράβαση της παραγράφου 4, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος και πρόστιμο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Άρθρο 7
1. Για τη συμμετοχή στη διενέργεια δημοψηφίσματος επιβάλλεται όριο δαπανών.
2. Οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της χρηματοδότησης που διατέθηκε στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές.
3. Οι δαπάνες ενώσεων προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που αποτελεί όριο δαπανών για τα πολιτικά κόμματα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
4. Η υπέρβαση του ορίου δαπανών τιμωρείται με πρόστιμο που ανέρχεται στο πενταπλάσιο του ποσού της υπέρβασης.
Άρθρο 8
1. Η οικονομική διαχείριση κατά τη διάρκεια της περιόδου από την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, έως τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ελέγχεται από την Επιτροπή του άρθρου 21 του ν. 3023/ 2002.
2. Τα πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ως δικαιούχων κρατικής χρηματοδότησης, καθώς επίσης οι ενώσεις προσώπων, οι επιστημονικές, οι επαγγελματικές ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στη διενέργεια δημοψηφίσματος υποχρεούνται στη σύνταξη και τη δημοσίευση ειδικής έκθεσης εσόδων και δαπανών.
3. Η οικονομική διαχείριση για τη συμμετοχή στη διενέργεια δημοψηφίσματος πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση αποτελεί διακριτή εγγραφή και στον ισολογισμό εσόδων και δαπανών του επόμενου έτους.
4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα άρθρα 18 και 19 του ν. 3023/2002.
5. Όποιος από τους συμμετέχοντες στη διενέργεια δημοψηφίσματος δεν συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας της οικονομικής του διαχείρισης, τιμωρείται με πρόστιμο έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
6. Οι κυρώσεις των άρθρων 6, 7 και 8 επιβάλλονται στα πολιτικά κόμματα με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και στους λοιπούς συμμετέχοντες στη διενέργεια δημοψηφίσματος με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
Άρθρο 9
1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσεται η διενέργεια δημοψηφίσματος, έως και την Παρασκευή πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς επίσης οι φορείς παροχής συνδρομητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής υποχρεούνται να μεταδίδουν μηνύματα όσων συμμετέχουν στο δημοψήφισμα.
2. Η διάρκεια του χρόνου για τη μετάδοση μηνυμάτων καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο χρόνος που διατίθεται κατανέμεται ισομερώς μεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ καθεμιάς από τις προσφερόμενες απαντήσεις στο ερώτημα ή στα ερωτήματα.
3. Με όμοια απόφαση και υπό τους ίδιους όρους καθορίζεται ο χρόνος που διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για την παρουσίαση της δραστηριότητας τους.
4. Η μετάδοση των μηνυμάτων και η παρουσίαση της δραστηριότητας διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
5. Δικαιούχοι των χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 44 του π.δ. 96/2007 (Α' 116), είναι και οι ενώσεις προσώπων, οι επιστημονικές, οι επαγγελματικές ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς επίσης κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στη διενέργεια δημοψηφίσματος.
Άρθρο 10
1. Με κριτήριο τη θέση τους στο ερώτημα ή στα ερωτήματα που τίθενται στην κρίση των ψηφοφόρων, τα πολιτικά κόμματα, οι ενώσεις προσώπων, οι επιστημονικές, οι επαγγελματικές ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν στην αντίστοιχη «Επιτροπή Υποστήριξης».
2. Για την απόφαση τους ενημερώνεται με την υποβολή σχετικής δήλωσης ο Υπουργός Εσωτερικών εντός τριών ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσεται η διενέργεια δημοψηφίσματος.
3. Ο χρόνος που διατίθεται με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 για την προβολή μηνυμάτων και την παρουσίαση της δραστηριότητας, καθώς επίσης οι χώροι υπαίθριας προβολής της παραγράφου 5 του άρθρου 9 κατανέμονται μεταξύ όσων συμμετέχουν στην αντίστοιχη «Επιτροπή Υποστήριξης» με απόφαση τους.
4. Κάθε «Επιτροπή Υποστήριξης» έχει δικαίωμα να ορίζει έναν εκπρόσωπο της και τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα.
5. Τα ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία και τη συμμετοχή σε «Επιτροπή Υποστήριξης», καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 11
Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσεται η διενέργεια δημοψηφίσματος, έως και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, απαγορεύεται σε όσους συμμετέχουν σε αυτό:
α) η ανάρτηση ή η επικόλληση σε εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα αεροπανώ, πανώ, αφισών, γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της παραγράφου 5 του άρθρου 9, καθώς επίσης η αναγραφή συνθημάτων, και
β) η μετάδοση μηνυμάτων από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς επίσης από φορείς παροχής συνδρομητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Άρθρο 12
1. Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσεται το δημοψήφισμα, κατά εκλογικές περιφέρειες, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά στις διατάξεις του νόμου για την εκλογή βουλευτών.
2. Ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή.
3. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7.00 και ολοκληρώνεται στις 19.00 της ίδιας ημέρας.
Άρθρο 13
1. Το εκλογικό σώμα εκφράζει την προτίμηση του σε έντυπο ψηφοδέλτιο με τη χρήση των όρων ΝΑΙ και ΟΧΙ ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθορίζει η Ολομέλεια της Βουλής στην απόφαση της για τη διενέργεια δημοψηφίσματος.
2. Στους ψηφοφόρους μαζί με το έντυπο χορηγείται και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Άρθρο 14
1. Τα ψηφοδέλτια έχουν ορθογώνιο σχήμα και κατασκευάζονται, ομοιόμορφα για όλη τη χώρα, από λευκό χαρτί με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι διαστάσεις του ψηφοδελτίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης του δημοψηφίσματος.
2. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι ομοιόμορφοι για όλη τη χώρα και κατασκευάζονται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από αδιαφανές χαρτί. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 75 του π.δ. 96/2007.
3. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι αποστέλλονται στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού και για την Περιφέρεια Αττικής στον Περιφερειάρχη της το αργότερο πέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και σε αριθμό μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε κάθε εκλογικό τμήμα.
Άρθρο 15
1. Σε κάθε έντυπο ψηφοδέλτιο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα μαύρης απόχρωσης το ερώτημα ή τα ερωτήματα.
2. Παραπλεύρως κάθε ερωτήματος αναγράφονται, με κεφαλαία γράμματα μαύρης απόχρωσης, οι απαντήσεις που έχει στη διάθεση του ο ψηφοφόρος.
3. Το ερώτημα και οι απαντήσεις χωρίζονται μεταξύ τους με κάθετη γραμμή της ίδιας απόχρωσης.
4. Στην περίπτωση που τα ερωτήματα είναι περισσότερα, αυτά και οι απαντήσεις χωρίζονται μεταξύ τους με οριζόντια γραμμή.
5. Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμηση του σε κάθε ερώτημα, θέτοντας, παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει, σταυρό ή άλλη, καθορισμένη στο προεδρικό διάταγμα προκήρυξης του δημοψηφίσματος, ένδειξη, με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης.
6. Όταν δεν τίθεται σταυρός ή άλλη προβλεπόμενη ένδειξη σε έντυπο ψηφοδέλτιο, αυτό για κάθε ερώτημα χωρίς απάντηση θεωρείται λευκό.
Άρθρο 16
1. Από τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων σε κάθε ερώτημα επικρατεί εκείνη, η οποία συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων.
2. Στα έγκυρα ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται τα λευκά.
3. Το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα είναι δεσμευτικό, όταν στην ψηφοφορία λάβει μέρος τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) όσων έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.
4. Το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος για ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα είναι δεσμευτικό, όταν στην ψηφοφορία λάβει μέρος τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) όσων έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.
ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Άρθρο 17
1. Μετά το άνοιγμα της κάλπης και την αρίθμηση των φακέλων η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων ως εξής:
α) ο πρόεδρος της ή όποιος διευθύνει τις εργασίες της παίρνει από την κάλπη ένα-ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και, αφού διακριβώσει ότι το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, το επιδεικνύει, σε όποιον από τους παριστάμενους το ζητήσει, και διαβάζει το περιεχόμενο του, έτσι ώστε να τον ακούνε όλοι,
β) κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογραφείται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της, ο οποίος θέτει τη μονογραφή του δίπλα από το σταυρό ή την οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη ένδειξη, και
γ) στη συνέχεια συμπληρώνεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου στον ειδικό πίνακα και στην αντίστοιχη στήλη του ερωτήματος του δημοψηφίσματος.
2. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαλογή, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της, τηλεγραφεί ή ανακοινώνει, εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο και χωρίς καμία καθυστέρηση στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού που υπάγεται το εκλογικό τμήμα και για την Περιφέρεια Αττικής στον Περιφερειάρχη της, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψηφοδελτίων. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται: α) ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που είναι γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα, β) ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που ψήφισαν, γ) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα, δ) ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων, και στ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτημα.
3. Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου, τίθενται στη διάθεση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής ή όποιου διευθύνει τις εργασίες της, όλα τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην περιφέρεια του εκλογικού τμήματος και στην ανάγκη και πολίτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν αμέσως την εντολή που τους δόθηκε. Οποιαδήποτε παράλειψη του προέδρου ή εκείνου που διευθύνει τις εργασίες της εφορευτικής επιτροπής ή των δημοσίων οργάνων ή των πολιτών τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
Άρθρο 18
1. Μετά το πέρας της διαλογής κλείνεται ο πίνακας διαλογής του προηγούμενου άρθρου με πράξη που γράφεται σε αυτόν και υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της και τα μέλη της.
2. Αμέσως μετά συντάσσεται άλλη πράξη, που υπογράφουν όλοι οι προηγούμενοι, στην οποία αναφέρονται:
α) η ημέρα και η ώρα του πέρατος της διαλογής,
β) ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που είναι γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα,
γ) ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,
δ) ο συνολικός αριθμός των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη,
ε) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα,
στ) ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων,
ζ) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων,
η) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα, αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα, και
θ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, περιλαμβανομένων όσων προσβλήθηκαν αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα, που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτημα.
Η πράξη διαβάζεται δημόσια και αντίγραφο της διαβιβάζεται στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ή στον Περιφερειάρχη Αττικής και στο δήμαρχο του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το εκλογικό τμήμα.
3. Μετά το πέρας της διαλογής η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στο δήμαρχο την κάλπη, αφού κλείσει μέσα σε αυτήν όσα τυχόν εκλογικά είδη περίσσεψαν, τα οποία είναι υποχρεωμένος να φυλάξει.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 19
1. Την επόμενη της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρμόδιο Πρωτοδικείο κάθε εκλογικής περιφέρειας η συγκέντρωση και η κατάταξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.
2. Μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας, το οικείο Πρωτοδικείο προβαίνει στη σύνταξη του πίνακα των αποτελεσμάτων της επόμενης παραγράφου.
3. Στον πίνακα αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται:
α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων,
β) ο αριθμός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,
γ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων,
ε) ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων, και
στ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτημα.
4. Ο πίνακας υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του αποστέλλεται αμέσως στον Υπουργό Εσωτερικών.
6. Με βάση τους πίνακες η Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει το γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων.
7. Ο γενικός οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι πίνακες από τα αρμόδια Πρωτοδικεία κάθε εκλογικής περιφέρειας, δημοσιεύεται με φροντίδα του Υπουργού Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 20
1. Ο έλεγχος του κύρους του δημοψηφίσματος και του αποτελέσματος της ψηφοφορίας ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 του Συντάγματος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35-38 του ν. 345/1976 (Α' 141).
2. Οι ενστάσεις κατά του κύρους του δημοψηφίσματος και του αποτελέσματος της ψηφοφορίας συζητούνται κατά προτίμηση και πάντως εντός μηνός από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
3. Στην περίπτωση δημοψηφίσματος για ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ! ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ !

ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΣΤΑΤ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΣΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ! ΚΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΤΕΘΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ !
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ EUROGROUP. Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΑΣΤΩΝΗ.
ΜΟΝΟ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ.
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ !ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ :ΑΙΣΧΟΣ Η ΩΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ !
Οι ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση της Ελευθερίας και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη χώρα μας.
Κυρίως όμως για την απονομή του ΔΙΚΑΙΟΥ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.
Έχει ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή, νόμος για την διαβίωσή μας σε συνθήκες ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ !
Ποιός την έφερε στη χώρα, αν όχι οι εγκληματίες της κομπίνας στην ΕΛΣΤΑΤ ?
Ποιός θα τολμήσει να τους βγάλει στο απυρόβλητο?
ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΛΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ !

πηγή : http://attikanea.blogspot.gr

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Η ΤΡΕΛΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ! ΤΗΝ ΠΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ !

Ή ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΑΚΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ ΟΣΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΛΑΣΗ.
Η ΤΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΑ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ,ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ
ΤΑ ΛΗΓΜΕΝΑ ΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑ !Άγιος Βλάσης area !
Το πρόβλημα με την σχιζοφρενική κατάσταση που ζούμε, το έχουμε μάλλον εμείς που την ανεχόμαστε. Και που είμαστε εκτός από ανεκτικοί και αδιάφοροι μέχρι αηδίας. Κι ακόμα που θεωρούμε πως οι ευθύνες μας τελειώνουν , όταν δεν μας αφορά προσωπικά ένα θέμα.
Γι'  αυτό μας έπνιξε το σκουπίδι και θα συνεχίσει να μας πνίγει.
Γι΄ αυτό μας δουλεύουν ψιλό γαζί ακόμα και οι ίδιοι οι αιρετοί που μας καταστρέφουν με τις παράνομες και επικίνδυνες αποφάσεις τους.
Γι΄ αυτό δεν μας δίνουν σημασία όταν φωνάζουμε ή αντιδρούμε έντονα.
Μας έχουν φτιάξει την απόλυτη παραφροσύνη, σε ταμπέλες, αποφάσεις, πράξεις και δράσεις ακόμα και εγκληματικές για μας και το περιβάλλον μας κι εμείς περιμένουμε να συμβούν κοσμογονίες εξ ουρανού.
Στο δάσος του Αγίου Βλάση, στην είσοδο του οικοπέδου που  μεταφέρονται τα σκουπίδια μας ΠΑΡΑΝΟΜΑ, έχει τοποθετηθεί η ανωτέρω ταμπέλα του Δήμου Τρίπολης.
Και δεν γελάει κανένας. Δεν προσβάλλεται κανένας. Δεν αντιδρά κανένας. Δεν καταγγέλλει κανένας.
Όλοι είναι ευτυχισμένοι, γιατί στην πόλη μέσα δεν συσσωρεύονται σκουπίδια.
ΤΕΛΟΣ !

ΠΙΣΩ ΜΑΣ ΤΡΕΧΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ! ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ.

ΜΟΝΟ ΤΟ katoaptavlaki ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ.
ΕΚΡΥΒΑΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ !
ΔΗΛΩΝΑΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΑΝΑΠΡΟΣΕΛΑΒΑΝ ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΠΙΝΑ, ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΓΑΛΑΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ......ΤΗΝ ΑΠΕΛΥΣΑΝ !
ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗΣ ΟΣΩΝ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΝ.Σύμφωνα με επίσημες πηγές, η Διοίκηση του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Τρίπολης, προέβη σήμερα σε εισήγηση απόλυσης της καταδικασμένης ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ με την 681/2013 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, σε 10 μήνες φυλάκιση, για ποινικά αδικήματα που διέπραξε κατά την άσκηση του λειτουργήματός της στο ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ Τρίπολης, παρακρατώντας συντάξεις ασθενών νοσηλευομένων, των οποίων είχε την επίβλεψη !
Από μέρες είχαμε αναδείξει ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ το θέμα, ενώ όλοι οι ιστότοποι σφύριζαν αδιάφορα, προσπαθώντας να το υποβιβάσουν.
Ο διοικητής του Παναρκαδικού, απαντώντας σε τηλεφωνική επικοινωνία, με συνεργάτη μας, δήλωνε άγνοια του αμετακλήτου της απόφασης κι επικαλείτο το Νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ !
Όσοι νομικοί φίλοι και συνεργάτες του blog άκουσαν τις δικαιολογίες, έχασαν πάσα ιδέα για την ασχετοσύνη των νομικών συμβούλων της διοίκησης του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, που έβλεπαν στο Νόμο Κατρούγκαλου, θέματα που δεν υπήρχαν και δεν θίγονταν ούτε κατά διάνοια.
Είναι να απορεί κανείς, με την ανεκτικότητά μας, να αφήνουμε στην τύχη τις καταστάσεις και τις υπηρεσίες στα χέρια των κομματικών παραγιών, να αλωνίζουν και να ροκανίζουν ζεστό χρήμα, για να βολεύουν κομματικές μικροπολιτικές εξυπηρετήσεις.
Άσχετα αν η κυρία πάει στο απίτι της τώρα, θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία ερευνητική της νομιμότητας των αποφάσεων που πήρε μέχρι τώρα η Διοίκηση του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σχετικά με την καταδικασθείσα Κοινωνική Λειτουργό, καθώς και των νομικών συμβουλών που έτυχε η υπόθεση, από τους ακριβοπληρωμένους δικηγόρους που έχει ως νομική στήριξη η Διοίκηση του Παναρκαδικού.
Γιατί αν είναι να πληρώνουμε νομικούς που επιλέγονται με καθαρά κομματικά κριτήρια, για να κουκουλώνουν βρωμερές ιστορίες παριστάνοντας τους ανήξερους, ας μένουν οι θέσεις τους κενές κι ας αφήνουν τις περιπτώσεις που χρήζουν διερεύνησης σε μας....
Θα τους παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη Νομική, και δεν θα πέφτουν και σε λακκούβες.
Επί πλέον δεν θα γίνονται ρεζίλι στον κόσμο.
Η νίκη μας πάντως είναι η μόνη αμοιβή !
Μακάρι να βάλουν μυαλό και να προσέχουν γενικώς οι λεβέντες που παίρνουν αποφάσεις με την υπόδειξη των πολιτικών τους αφεντικών.
Ο κίνδυνος να γυρίσει πάνω τους η παρανομία είναι μέγας και υπαρκτός πάντα.

ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΛΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.

ΤΟΝΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΗΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ (ΩΣ ΧΩΡΟ ΑΣΑ) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑ.
ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !
ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ?
ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΤΡΑΒΗΧΤΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ !

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΩΡΑ !
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ?
Ο κίνδυνος της φωτιάς είναι προ των πυλών. Μέσα στα δέντρα του δάσους χιλιάδες τόνοι σάπιων σκουπιδιών εκτεθειμένα στην τύχη τους.
Αλλά τα φράγκα της εργολαβίας που ανατέθηκε από την θεματική αντιπεριφερειάρχη, έπεσαν όλα στους εργολάβους αποκομιδής και μεταφοράς !
ΠΟΥ ΤΑ ΠΗΓΑΝ ΑΡΑΓΕ ? ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΗΓΑΝ ? ΜΕ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ? ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ?
Την ώρα που ο δήμαρχος Τρίπολης δηλώνει πως στον Άγιο Βλάση δεν υπάρχουν σκουπίδια, και μετά από πίεση παραδέχεται δημόσια πως υπάρχουν 2.500 τόνοι, κι ενώ ο αυτοκράτορας που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την αθλιότητα της κατάντιας της πόλης επέβαλε και πρόστιμο στο Δήμο 20.000 ευρώ, πήγαμε μέχρι τον ΆΓΙΟ ΒΛΑΣΗ να δούμε ιδίοις όμμασι τι γίνεται εκεί.
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ !
Και σκεφθείτε μόνο, πως για όλη αυτή τη μπόχα που συσσωρεύεται εκεί πάνω και κυλάει με χίλιους τρόπους στη πόλη μας, μέσω νερών και υπεδάφους, ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ τον ιδιοκτήτη κύριο Αδαμόπουλο (μάλλον την σύζυγό του !) 1.800 ευρώ το μήνα από τα δημοτικά μας τέλη !
Με αυθαίρετη απόφαση του κυρίου Παυλή !
Και με τη συνέργεια όλων των υπολοίπων του Δ.Σ. που έχουν πεισθεί, πως ο ρόλος τους και η υπευθυνότητά τους, αρχίζει και τελειώνει, μπροστά στις κάμερες που τους γράφουν, να λένε τις ατάκες τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε φορά που τίθεται το θέμα.
Η κατάσταση στον Άγιο Βλάση είναι τραγική. Η μπόχα φθάνει μέχρι το δρόμο και στα όρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Ιδιαίτερα τα βράδια με αεράκι.
Τα δε φορτηγά, που μεταφέρουν σκουπίδια, από και προς τον Άγιο Βλάση, που είναι όλα σχεδόν ακατάλληλα για μεταφορές απορριμμάτων, αναδίδουν απόκοσμη μυρωδιά στο πέρασμά τους, που έχει πλέον αγανακτήσει τους περιοίκους, που δεν τολμούν να αφήσουν ανοικτά παράθυρα !
Πάντως κανένας από τους μεγαλογιατρούς κατοίκους της γύρω περιοχής, δεν έχει προβεί σε μια καταγγελία.
Δεν έχουν καλή όσφρηση ? Δεν γνωρίζουν τους κινδύνους ? Δεν τους απασχολεί η πιθανότητα μιας πυρκαγιάς? '
Τι γίνεται εκεί πάνω?
Μέσα στα δέντρα του δάσους, είναι συσσωρευμένοι, πάνω από 6 χιλιάδες τόνοι σάπιων σκουπιδιών. Κι ένας φορτωτής αναδεύει τους όγκους για να δημιουργείται έκταση εναπόθεσης περισσοτέρων. Η κατάσταση είναι τραγική. Και δεν συγκινείται κανένα αραχτό όργανο εκλεγμένο η άλλο.
Όσο για την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Τρίπολης, περιμένουμε μπας και δούμε καμιά αυτεπάγγελτη κίνηση αλλά....μπα !
Και δεν μπορεί κανένας να πει πως δεν ξέρουν.
Και ξέρουν τα πάντα και καταγγελίες μας έχουν στίβες !

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ !

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΥΦΑΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ, Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ.  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ''ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ'' ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ?
ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΕΙΑ ?
ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ? Η 6η ΥΠΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΡΒΑΖΕΙ.Με την πρόφαση της μετακίνησης μιας ακτινολόγου ιατρού στο Κέντρο Υγείας της Ραφήνας και με τη λήξη της επικουρικής θητείας της κόρης του διευθυντού του Ακτινολογικού Τμήματος του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, έπεσε πανικός στους ασθενείς, αφού με απόφαση του διευθυντή του, σταμάτησαν να λειτουργούν οι αξονικοί, υπέρηχοι και γενικώς το Τμήμα, για κάθε εξωτερικό ασθενή και καλύπτουν μόνο τα περιστατικά των κλινικών του Νοσοκομείου και τα έκτακτα !
Με απόφαση του διευθυντή, όπως ανακοινώνεται στους ασθενείς κι όπως ομολόγησε και τηλεφωνικά σε οχλήσεις πολιτών, ο ίδιος ο Διοικητής του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ακυρώνονται όλα τα ραντεβού των πολιτών που έχουν κλειστεί από καιρό, για αξονικές, μαγνητικές, υπέρηχους και μαστογραφίες.
Η δικαιολογία που προβάλλεται κατά κόρον, είναι πως  : ''έμεινε το Τμήμα χωρίς γιατρούς'' !
Τι μας λένε οι άνθρωποι?
Ένα διαγνωστικό Τμήμα, που ΔΕΝ έχει ούτε Κλινική, ούτε Χειρουργεία, δεν μπορεί να λειτουργήσει με 2 γιατρούς που έχουν μείνει πίσω?
Από ότι γνωρίζουμε ΚΑΙ ο κ. Ποντίκης ΚΑΙ ο κ. Ζιάγκος, είναι εν ενεργεία και δουλεύουν καθημερινά στο ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΌ.
ΓΙΑΤΙ λοιπόν δεν μπορούν να βγάλουν πέρα τις εξετάσεις του Τμήματος?
Έτσι κι αλλιώς οι γιατροί του Ακτινολογικού το μόνο που κάνουν είναι οι ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ !
Τις εξετάσεις και τους χειρισμούς των μηχανημάτων τις κάνει το ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ !
Κι αυτό δεν έχει ελαττωθεί !
Τι στο καλό, δεν μπορούν να καθυστερούν έστω τις διαγνώσεις, αν δεν τις προλαβαίνουν στους ίδιους ρυθμούς, που αποφάσισαν κι έκλεισαν το Τμήμα και ταλαιπωρούν τον κόσμο ?
Εδώ ολόκληρη ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και λειτουργεί με 2 ουρολόγους, που καλύπτουν Ιατρεία Εξωτερικά, Κλινική και ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ.
Το ίδιο συμβαίνει ΚΑΙ με την ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ! Και όχι μόνον.
Οι ακτινολόγοι τι έχουν και δεν μπορούν να εκτελέσουν τις διαγνώσεις τους ΧΩΡΙΣ εξωτερικά ιατρεία, χωρίς κλινικές νοσηλείες και ΧΩΡΙΣ χειρουργεία στο κεφάλι τους?
Μήπως κάποιοι εκεί μέσα στο ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ παρατραβάνε το τσιφλικοειδές καθεστώς του παρελθόντος και τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης από την Διοίκηση, που αντί να βάζει τάξη στο ΊΔΡΥΜΑ σε καιρό τόσο δύσκολο για τον κόσμο και τις ανάγκες του, αφήνει τα πράγματα στην τύχη και τη διάθεση του καθενός?
Είναι τυχαίο άραγε, που έσπευσαν ΟΛΟΙ οι παρατρεχάμενοι, να δηλώσουν την ''αναγκαιότητα'' της απελθούσης θυγατρός του διευθυντή και να εξάρουν την ανάγκη της άμεσης πρόσληψης ιατρού, στο Ακτινολογικό?
Την ώρα που άλλες Κλινικές έχουν τεράστιες ανάγκες και οι γιατροί τους δεν προλαβαίνουν ούτε καφέ να πιούν σε ώρα εργασίας?
Είναι τυχαίο που ακόμα και η κόρη του αυτοκράτορα έκανε παρέμβαση στον Υπουργό της Υγείας για την ''ακραία κατάσταση στο Ακτινολογικό '' ? Για να πουλήσει ρουσφετολογικά υποσχέσεις και ...θέσεις στην εκλεκτή της φίλη ?
Είναι τυχαίο που έχουμε αφήσει την τύχη ακόμα και της Δημόσιας Υγείας σε καταστάσεις και ανθρώπους που διαφεντεύουν τον δημόσιο χώρο, σαν επαγγελματική στέγη προσωπικών επιλογών?
Τι έχει να δηλώσει επί των ανωτέρω, η 6η ΥΠΕ ?
Ο κύριος Υπουργός της Υγείας γιατί δεν επεμβαίνει άμεσα να επιβάλλει την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ?
Δεν είναι ιδιωτικό ιατρείο το ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, ώστε να κλείνει ή να ανοίγει, όποτε αποφασίζουν οι γιατροί του ή όποιος άλλος.
Είναι ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΡΥΜΑ και οφείλει να λειτουργεί καθημερινά, ακόμα και με μειωμένο προσωπικό.
Κανένας δεν έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, ως μέσο εκβιασμού ή πίεσης των επιδιώξεών του.
Περιμένουμε την άμεση παρέμβαση του ΔΙΟΙΚΗΤΗ του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, γιατί η κατάσταση είναι ήδη έκρυθμη εντός του Νοσοκομείου και κανένας δεν επεμβαίνει.
ΤΑΤΟΥΛΙΣΤΑΝ βλέπετε κι εκεί μέσα !
Από υπαλλήλους της κώφωσης, μέχρι γιατρούς της αδιαφορίας.


ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ? ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΑΜΤΩΝ !

ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ?
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ?
ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ?

Αρνείται πάλι ο Στουρνάρας να δώσει στοιχεία για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ!

Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία για ακόμη μία φορά επικαλείται το υπηρεσιακό-επαγγελματικό απόρρητο και δηλώνει αδυναμία να γνωστοποιήσει στοιχεία, διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Στάθη Παναγούλη και Νάσου Αθανασίου, για την αποπληρωμή δανείων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Ως απάντηση στην ερώτηση των δύο βουλευτών, διαβιβάζεται και έγγραφο από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος αναφέρει στους δύο βουλευτές ότι «είναι στις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης η επεξεργασία και διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη χορήγηση δανείων προς τα πολιτικά κόμματα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με αναδρομική ισχύ, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής».
Ως προς την απάντηση της Τραπέζης της Ελλάδος, στο σχετικό έγγραφο επισημαίνεται ότι η πολιτική χορηγήσεων δανείων και πάσης μορφής πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την ΤτΕ προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν καθορίζεται διοικητικά με αποφάσεις της ΤτΕ.
Διενεργείται ελεύθερα, στο πλαίσιο της πιστωτικής πολιτικής που έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υιοθετεί ως προς την ανάληψη και διαχείριση κινδύνων (πιστωτικού, αγοράς, ρευστότητας κ.λπ.). Επομένως, η λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων λαμβάνεται από την τράπεζα, αφού αξιολογήσει τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων (λειτουργική πηγή ή τυχόν ληφθείσες εξασφαλίσεις).
Η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της συνίσταται στη διασφάλιση πως το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες και επαρκή κεφάλαια για να αναγνωρίζει, να εκτιμά και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που απορρέουν από την πιστωτική πολιτική του, ώστε να διασφαλίζεται διαρκώς η κάλυψη των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, ως ο νόμος 3601/2007 ορίζει.
Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί την οργανωτική και λειτουργική δομή των πιστοδοτικών διαδικασιών, τη δανειοδοτική πολιτική, τις διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, την εξέλιξη της ποιότητας χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία δανείων (επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά), τη συγκέντρωση κινδύνου σε συγκεκριμένους κλάδους ή πιστούχους και την πολιτική σχηματισμού προβλέψεων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εξοργισμένος ο Τσίπρας: Ή δεν θέλουν συμφωνία ή εξυπηρετούν συμφέροντα

Εξοργισμένος ο Τσίπρας: Ή δεν θέλουν συμφωνία ή εξυπηρετούν συμφέροντα

«Ως γίνεται αντιληπτό η Τράπεζα της Ελλάδος δεν εξετάζει τη χορήγηση επιμέρους πιστοδοτήσεων και τη ροή των δανειακών κεφαλαίων, ούτε καθορίζει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου από κάθε εποπτευόμενο ίδρυμα», αναφέρει η ΤτΕ στην απάντησή της και προσθέτει: «Σε ό,τι αφορά στοιχεία για τα δάνεια των κομμάτων που τυχόν περιέρχονται σε γνώση των στελεχών της ΤτΕ κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, αυτά καλύπτονται από τις διατάξεις περί υπηρεσιακού-επαγγελματικού απορρήτου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 54 του Ν. 4261/2014, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, και συνεπώς δεν είναι δυνατή η γνωστοποίησή τους».
Οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει ερώτηση, ζητώντας να ενημερωθούν ποια είναι τα ακριβή ποσά που οφείλουν το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ και σε ποιες τράπεζες τα χρωστούν. Ζητούσαν να ενημερωθούν με ποιες εγγυήσεις δόθηκαν αυτά τα ποσά, με ποιο τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να διεκδικήσει την πλήρη εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεών τους, «ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες αν δεν συμμορφωθούν οι κ.κ. Αντ. Σαμαράς και Ευ. Βενιζέλος» και «αν υπάρχει το ενδεχόμενο να δεσμευτούν οι περιουσίες τους, ώστε να μη χρεωθούν οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες την κακοδιαχείριση των αρχηγών των κομμάτων της ανθρωπιστικής καταστροφής».
Επίσης, ζητούσαν να κατατεθούν στη Βουλή πλήρη αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων των παραπάνω κομμάτων.
Στο κείμενο της ερώτησής τους, ο κ. Παναγούλης και ο κ. Αθανασίου ανέφεραν ότι την εποχή της εξοντωτικής λιτότητας των μνημονίων, οι αρχηγοί των δύο κομμάτων τύγχαναν μεγάλων προνομίων, «ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, απελάμβανε τις μετακινήσεις του με αυτοκίνητο αξίας 750.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα ο Αντώνης Σαμαράς κατεδέχετο ως πρωθυπουργός να εισπράττει επίδομα κίνησης 170 ευρώ για κάθε μέρα παρουσίας του στο εξωτερικό».
πηγη :www.newsbomb.gr/

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 6η Υ.Π.Ε. ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ?

ΓΙΑΤΙ Η 6η ΥΠΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ? ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ?
ΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ?
ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ?


 Επιβάλλεται να παρέμβει άμεσα ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ που εδρεύει στην Πάτρα και να ΑΠΟΛΥΣΕΙ την κ. Μαρία Τζωρτζοπούλου, που έχει αμετακλήτως καταδικαστεί σε 10μηνη φυλάκιση για ποινικά αδικήματα εν τη υπηρεσία !
Και να αποδώσει ευθύνες σε όσους έχουν καλύψει το θέμα. Όπως και σε κάθε διοικητικό υπεύθυνο, που μέχρι πριν 10 μέρες εξέδιδε φιρμάνια, με δηλώσεις πως ''εκκρεμεί η απόφαση του Αρείου Πάγου''  για την κυρία !
Ο ρόλος και η αποστολή των Υγειονομικών Περιφερειών, είναι ασαφής και ευδιάκριτος.
Όμως στην περίπτωση του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Τρίπολης, όλοι ποιούν την  νήσσαν !
Από την εποχή του Μαρινάκη, κι αργότερα επί της περιβόητης κ. Σιουρούνη Ε. όπως και μέχρι σήμερα, κανένας αρμόδιος ΥΠΕάρχης, δεν παρενέβη αποτελεσματικά, για να μπει μια τάξη στο Νοσοκομείο των ΠΑΝΑΡΚΑΔΩΝ, που κάποιοι καλοβολεμένοι το έχουν κάνει τσιφλίκι των κομματικών τους επιδιώξεων και του παράνομου πλουτισμού τους.
Εδώ και κάμποσα χρόνια στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Τρίπολης, έχει κατατεθεί ολόκληρος όγκος αποδεικτικών στοιχείων, ΕΔΕ και ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ τα οποία θάβονται τη εντολή αιρετών....προστατών των δραστών.
Σήμερα σε συνέχεια παλαιοτέρων καταγγελιών, βγαίνουν στη φόρα, καταστροφικές για την εικόνα και την αρτιότητα του Ιδρύματος δραστηριότητες της Διοίκησης, παραείψεις και κουκουλώματα ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ, και δεν ιδρώνει κανένα αυτί.
Μάλλον στις προμήθειες έχει στραφεί όλο το ενδιαφέρον τους.
Αλλιώς τι να σκεφτούμε?
Ο κύριος ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ακούει τουλάχιστον καμιά είδηση από τις περιφέρειες που ελέγχει ή δεν φτάνουν στα αυτιά του τέτοια ?
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΡΟΛΟ ΕΧΟΥΝ :

http://www.2dype.gr/test1/2011-02-21-15-37-19

ΖΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΠΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ! ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ !

ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΔΕΝ ΠΑΕΙ !
ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.
ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΕΟ ?

Με ΔΕΥΤΕΡΗ εισαγγελική παραγγελία, θα αναγκαστεί να δώσει τα στοιχεία της ιχνηλασιμότητας των φορτηγών που μετέφεραν εκτός Τρίπολης, τα σκουπίδια μας ως τώρα, απορροφώντας το κονδύλι της Περιφέρειας, που έβγαλε μεγαλοβδομαδιάτικα η κυρία θεματική και το οποίο ανερχόταν σε 305 χιλιάδες ευρώ.
Αν θυμάστε είχε φτιάξει και μια ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ με τους αδερφούς Ραψωματιώτη και την ΠΕΛΑΝ Α.Ε. και είχε αναθέσει την εργολαβία.
Όμως όσες φορές της ζητήθηκαν από πολίτες, εγγράφως, στοιχεία της εργολαβίας, δηλαδή, δρομολόγια φορτηγών και η ιχνηλασιμότητά τους,αρνήθηκε να τα δώσει, αδιαφορώντας ΚΑΙ σε εισαγγελική παραγγελία.
Σήμερα, πήρε καινούργια ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, για να δώσει τα στοιχεία που της ζητούν πολίτες, όπως οφείλει να το κάνει βάσει της κειμένης Νομοπθεσίας και της ΣΥΝΘΗΚΗΣ AARHUS!
Να δούμε πως θα αντιδράσει η κυρία θεματική που έχει αναχθεί σε Καίσαρα της Πελοποννήσου.
Και να δούμε σε ποιά ενέργεια θα προβεί ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ, μετά από όλα αυτά.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ? ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ?

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, ΝΑ ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ !
ΕΝΩ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΩΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ.
ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ.
 Ας κρίνουν οι αναγνώστες για το ποιόν των διοικητικών διευθυντών και των ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ των ΝΠΔΔ , όπως του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. που αποφασίζουν και κρύβουν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακόμα και του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, για να βολέψουν τα κομματικά ρουσφέτια πολιτικών σκουληκιών που κάνουν ψηφοθηρία, ακόμα και με τα αποβράσματα.
Η κυρία Μαρία Τζωρτζοπούλου, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ του Ψυχιατρείου Τρίπολης, καταδικάστηκε τελεσίδικα από τοΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ με την  υπ΄ αριθμ. 1020/2012 απόφασή του.
Έκανε αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου, στον ΆΡΕΙΟ ΠΑΓΟ στις 28 Νοεμβρίου 2012, ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΠΙΝΑΚΊΟΥ 1354/2012.
Η απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ήταν ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ για το αίτημα της κ. Τζωρτζοπούλου ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ , και εξεδόθη η απορριπτική απόφαση το 2013 !
Είναι η 681/2013 ( Ζ  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ) !
Είναι δουλειά του ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ λοιπόν τώρα πια, και του Γ.ΕΔ.Δ. να αποδώσουν τις αναλογούσες ευθύνες σε κάθε διοικητικό υπάλληλο ή διευθυντή όπως ΚΑΙ στον ΔΙΟΙΚΗΤΗ του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκρυψη αυτής της απόφασης του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και την υπόγεια προσπάθειά τους, να επαναφέρουν με κομπίνες αισχίστου είδους την καταδικασμένη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ κοινωνική λειτουργό, στην υπηρεσία της.
ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙ !
Αφού έχει αμετάκλητη απόφαση καταδικαστική 10 μηνών φυλάκισης !
Και ο κώδικας δημοσίων υπαλλήλων, είναι σαφέστατος, όπως και ολόκληρη η Νομοθεσία.
Ο κύριος ΧΡΟΝΗΣ πάντως, ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ενώ είχε ενημερωθεί για την επικινδυνότητα των ενεργειών του, έβγαλε καινούργιο φιρμάνι ΄΄ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ'' της κυρίας στις 29/5/2015 το έβαλε και σε εμπιστευτικό πρωτόκολλο, για να κουκουλώσει την παρανομία, κι επικαλούμενος την ....αναμενόμενη απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ( που έχει βγει εδώ και 2 χρόνια και την κρύβουν !!) την ετοιμάζει για επάνοδο , γράφοντας ότι νάναι ως στοιχεία νομικής κάλυψης των ενεργειών του.
Τελικά πρέπει να διερευνήσει η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, και ποιοί παριστάνουν τους διοικητές στα ΝΠΔΔ και παίζουν με το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα, αλλά και ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ παριστάνουν τους Νομικούς Συμβούλους στα ΝΠΔΔ.
Οι οποίοι αντί να υπακούουν στην κειμένη Νομοθεσία, ως οφείλουν, επιδίδονται σε σλάλομ παρανομίας εκτελώντας προφανώς τις εντολές των πολιτικών  σκουληκιών που τους εξασφαλίζουν τον τροφαντό επιούσιο με το παραπάνω.
ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο κ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ ΑΡΑΓΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΒΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Τ. ?

ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΝΑ ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ ?
ΠΟΣΟ ΑΦΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ?Αφού όσον αφορά στο Παναρκαδικό, κάποιοι βλέπουν και ακούν, μόνο τις φωνές και τις δηλώσεις της κόρης του αυτοκράτορα που κάνει μικροπολιτική και ψηφοθηρία, εμείς επανερχόμαστε στις χοντρές και καυτές ''πατάτες''  που κάνει η διοίκηση, εν γνώσει της πως ερωτοτροπεί με την παρανομία σε βαθμό προκλητικότατο.
Έχουμε αναφερθεί εδώ και μέρες, στην περίπτωση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ που ενώ έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε 10 μηνη ποινή φυλάκισης, της έβγαλαν φιρμάνι επαναπρόσληψης με το Νόμο Κατρούγκαλου !
Οι δημοσιεύσεις μας τους επανέφεραν στην τάξη, ξανακοίταξαν τα κιτάπια τους και ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΝ την απόφαση επαναπρόσληψης !
Εντός 2 ημερών !
Μάλιστα στην ανάκληση της επαναπρόσληψης, έγραψαν την φράση ''για λόγους δημοσίου συμφέροντος'' που είναι άμεση παραδοχή του λάθους τους να επιλέξουν την επαναπρόσληψή της !
Αμέσως μετά την ανάκληση, εξέδωσαν κι άλλο φιρμάνι, και ζητούν από την 6η ΥΠΕ να προβεί σε ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ της εν λόγω κυρίας !
Επειδή - λέει - το προηγούμενο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ που είχε ζητηθεί να γίνει ( από την γνωστή και μη εξαιρετέα τότε διοικήτρια κ. Σιουρούνη Ελένη !) δεν συνήλθε ποτέ !
Συνήλθαν όμως τα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και μάλιστα τα ΠΟΙΝΙΚΑ !
Και καταδίκασαν την κυρία για ποινικό αδίκημα υπεξαίρεσης χρημάτων ασθενών κατ΄ εξακολούθηση, για απιστία κατά την άσκηση του λειτουργήματός της και για παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση !
Αλλά οι νομικοί που καλύπτουν την διοίκηση του Παναρκαδικού, δεν βλέπουν πουθενά κώλυμα για την επαναπρόσληψη της κυρίας και το παλεύουν με την διολίσθηση της νομιμότητας και την παρελκυστική πρακτική του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ !
Άντε να δούμε την τύχη της πολυσήμαντης αυτής διοίκησης, αν θα είναι παρεμφερής με αυτήν της προηγούμενης διοικήτριας, που ήδη κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και διώκεται για ανάλογες ταρζανιές !
Το πρόβλημα που επιβάλλεται να αναδειχθεί εκεί μέσα στο Παναρκαδικό, είναι η διαπλοκή των υπαλλήλων της διοίκησης, με την πολιτική σαπίλα και τους παρατρεχάμενους των αιρετών και των
βουλευτών.
Από εκεί ξεκινάει το κουβάρι.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

ΜΑΣΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ? ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ'' !

ΠΟΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ? ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ.
ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ .

Ο σταθμός του ΟΣΕ εντάσσεται στο πρόγραμμα "TRIPOLIS ARCADIA 2021"ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ !
''Στα πλαίσια του φάκελου διεκδίκησης και τη μελέτη για την αρχιτεκτονική και αστική ταυτότητα καθώς και για την καταγραφή και αξιολόγηση υπαρχουσών και προτάσεις νέων αστικών και αρχιτεκτονικών υποδομών της Τρίπολης και της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των άλλων, ιδιαίτερη θέση έχει το θέμα της επανάχρησης ‘αργουσών’ εγκαταστάσεων πολιτιστικών ή άλλων δραστηριοτήτων, αναβάθμισης υπαρχουσών ή  και απόκτησης νέων εγκαταστάσεων / υποδομών, που είναι δυνατόν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα των Αστικών & Αρχιτεκτονικών υποδομών / εγκαταστάσεων της TRIPOLIS ARCADIA 2021.

Ο Σταθμός του ΟΣΕ είναι ένα από τα εμβληματικά σημεία της πόλης. Τα κτήρια του ΟΣΕ (εκδοτήριο εισιτηρίων - χώρος επιβατών, μηχανοστάσιο, αποθήκες και μέρος του περιβάλλοντος χώρου) είναι ιδανικά για τη φιλοξενία πολιτιστικών δρώμενων και η ένταξή τους στο πρόγραμμα TRIPOLIS ARCADIA 2021 θεωρείται εκ των ουκ άνευ. Σκοπός είναι η εγκατάσταση σε αυτούς τους χώρους του υπό ίδρυση Μουσείου Μετανάστευσης και εικαστικών εκθέσεων Ευρωπαίων και Ελλήνων καλλιτεχνών. Επίσης μπορούν να φιλοξενηθούν στους χώρους Μουσικές Σκηνές και υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής. Τέλος στο χώρο των γραφείων και εκδοτηρίου μπορεί να εγκατασταθεί ο Φορέας TRIPOLIS ARCADIA 2021 που προβλέπεται να συσταθεί μετά την πρώτη φάση επιλογής των υποψηφίων πόλεων.
Αυτή το αίτημα – πρόταση του Δήμου Τρίπολης συζητήθηκε σε συνάντηση του Δημάρχου της Τρίπολης και του μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής με TRIPOLIS ARCADIA 2021 Γιώργου Χριστοδουλόπουλου, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Παναγιώτη Θεοφανόπουλου και τον Προέδρο και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ Αθανάσιο Σχίζα.
Διαπιστώθηκε πως η πρόταση εναρμονίζεται και με τον στόχο του ΟΣΕ να αξιοποιηθούν assets του (το δίκτυο και παλαιές σχολάζουσες σήμερα αμαξοστοιχίες) με ένα πρόγραμμα τουριστικής «κρουαζιέρας» επί 2μερο ή 3μερο, σε αρχαιολογικούς τόπους και αξιοθέατα κατά μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
Συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίου-πρωτοκόλλου συνεργασίας εντός του Ιουνίου 2015, στα πλαίσια της στρατηγικής δικτύωσης αστικών και περί-αστικών παρεμβάσεων στο Δήμο Τρίπολης για την ανάδειξης της φυσιογνωμίας της πόλης ενόψει και της Διεκδίκησης του Τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021. Μετά την τεχνική και οικονομική μελέτη των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στους χώρους του Σταθμού, εντός του επομένου τριμήνου θα προχωρήσει σχετική σύμβαση παραχώρησης.''
Την ώρα που πολίτες και σύλλογοι, ενδιαφέρονται να αξιοποιηθεί ο σταθμός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μπαίνουν στη μέση οι διαπραγματευτές για την αξιοποίησή του, που είναι όλοι τους παιδιά τζιμάνια και δεν εξασφαλίζουν καμία βιωσιμότητα του προγράμματος ΕΣΠΑ προς όφελος του σταθμού.
Άλλωστε έχουν δώσει εξετάσεις στις προσωπικές τους δουλειές ο καθένας κι έχουν βγει τα συμπεράσματα της αξιοσύνης τους.
Βρήκαν ΕΣΠΑ νέας σοδειάς, βρήκαν και το πρόσχημα της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ κι άρχισαν ξανά τις εμπνεύσεις και τα μεγάλα λόγια !

ΟΛΑ ΤΑ 'ΧΕ Η ΜΑΡΓΙΟΡΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΙΠΕ !

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΟΥΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ !
ΡΕΖΙΛΙ ΓΙΝΑΜΕ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
ΑΔΕΙΟ ΤΟ ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΑΚΙ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ.
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΕΒΑΣΜΟ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ.Σε μια πόλη που μέχρι προχθές έζεχνε στη σκουπιδίλα, αλλά διεκδικεί και τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, δεν βρέθηκε κανένας ευαισθητοποιημένος και ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΣ πολιτικός, να δείξει την προτίμησή του στην ιδιαίτερη αυτή γιορτή της Μουσικής, που τιμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
Ιδίως αυτοί που είχαν διοργανώσει την εκδήλωση της πρώτης ημέρας των δρώμενων, είχαν την υποχρέωση, αφού δεν διαθέτουν ευαισθησίες και λεπτότητα, να είναι παρόντες προς τιμήν των καλλιτεχνών τουλάχιστον.
Ενώ από τα πανηγύρια και στις λαοσυνάξεις με τις γουρουνοπούλες και τα κοντοσούβλια, δεν λείπει κανένας, απόψε έγιναν καπνός όλοι .
Θα μου πείτε πως δεν ήταν η Φιλιώ Πυργάκη στο μικρόφωνο, για να τους ξεσηκώσει. Κι έτσι αποφάσισαν να παρατήσουν την εκδήλωση στην τύχη της. Και τον κόσμο στην απαξίωση.
Επειδή όμως καθένας μας κρίνεται από τις πράξεις του κι από αυτές μετριέται το ανάστημά του το κοινωνικό, οι κύριοι εκεί στο δήμο Τρίπολης, που αδιαφορούν για τις ίδιες τις επιλογές τους, και που δεν έμαθαν ποτέ τι σημαίνει ευαισθησία και αυτοδέσμευση, έδωσαν για άλλη μια φορά το στίγμα της βλαχιάς τους.
Όσο για τους άρχοντες του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ που καταβροχθίζουν τα ΕΣΠΑ με το τσουβάλι, δεν μπήκαν στον κόπο να κατέβουν από τα ξενοδοχεία τους τα υπερπολυτελή, στην Τρίπολη των σκουπιδιών και να γιορτάσουν την ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ στην πρώτη της εκδήλωση.
Μόνο όταν μοιράζουν πλακέτες αναμεταξύ τους, καλούν το άπαν σύμπαν για να τους θαυμάσει και να τους χειροκροτήσει.
Απόψε ούτε η ιέρεια του ''πολιτισμού'' και του Κορυδαλλού, δεν φάνηκε στην πόλη !

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

ΔΗΜΑΡΧΕ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ : ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΣΟΥ !

ΧΡΟΝΙΖΕΙ Η ΝΤΡΙΜΠΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ !
Ή ΜΙΛΑΤΕ ΣΤΑ ΙΣΙΑ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΨΑΤΕ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ !Εδώ και καιρό περιμένει ο κόσμος να μάθει τι ακριβώς παίζεται πίσω από τις κουρτίνες της νέας δημοτικής αρχής της Τρίπολης, σχετικά με όλα τα θέματα που βασάνιζαν τους πολίτες και με την παλιά.
Αλλά από ότι δείχνουν τα πράγματα, όλοι είναι ίδιοι !
Και μάλλον αλληλοκαλύπτονται !
Γιατί δεν έχει γίνει καμία ριζοσπαστική κίνηση, για να βγουν στη φόρα οι ΑΛΗΘΕΙΕΣ που έχουν καταστρέψει την πόλη και καθιστούν τους πολίτες δύσπιστους, προς την δημοτική αρχή.
Απευθείας αναθέσεις σε φιλαράκια και κολλητούς, αν όχι σε συζύγους.
Επιλεκτικοί διαγωνισμοί.
Συμβούλια δια περιφοράς που απαγορεύονται.
Κουκούλωμα των περίεργων εργολαβιών.
Συνεργασίες με μυστήριους εργολάβους.
Σκοτάδι γύρω από τις εργολαβικές αναθέσεις των σκουπιδιών.
ΜΟΥΓΚΑ για τα λεφτά της ΚΕΔΗΤ.
Παραμύθιασμα για τις λεπτομέρειες των διαγωνισμών των σκουπιδιών, αλλά και όλων των καταγγελθέντων προμηθειών.
Κι εκείνοι οι ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, σαν τον μπαμπούλα των πιστσιρικάδων αναμασώνται, αλλά ποτέ δεν έρχονται !
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ?
ΜΟΛΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΣΑΣ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ?

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΕΟ ?

ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Η ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο ΠΑΥΛΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΕΙ?
ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΠΩΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ ''ΧΩΝΟΝΤΑΙ''  ΣΤΟΥΣ ΧΑΔΑ ΤΟΥΣ?
ΤΙ ΟΓΚΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΛΑΣΗ ΤΩΡΑ ?


Ο Άγιος Βλάσης είναι τίγκα στο σκουπίδι, κι ο δήμαρχός μας κάνει, όπως το συνηθίζει, δηλώσεις ''καθησυχαστικές'' λέγοντας του κόσμου τις ανακρίβειες και τα ψέματα, για να κερδίσει χρόνο.
Ούτε παραγιός του Πέτρου να ήταν.
Ή μήπως είναι ?
Ο Άγιος Βλάσης, έχει ξεχειλίσει στα σκουπίδια της πόλης. Τα βράδια η μπόχα που φτάνει στην περιοχή του Νοσοκομείου, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες με τον καύσωνα, είναι απόκοσμη.
Τα ακατάλληλα φορτηγά που κάνουν την μεταφορά των σκουπιδιών από εκεί, προς τις παράνομες χωματερές που πάνε και τα χώνουν, βρωμίζουν τους περιοίκους, οι οποίοι παραπονούνται συνέχεια, αλλά δεν τους ακούει κανένας.
Εν τω μεταξύ, στη Κόρινθο, ψάχνουν να βρουν ΠΟΥ τρυπώνει η δική μας μαφία, τα σκουπίδια μας, γιατί στον ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ δεν τα πάει.
Κι ακόμα η κυρία θεματική ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ για τον τόπο μεταφοράς των σκουπιδιών μας, ούτε για το τονάζ που έχει φύγει.ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ.
Εχουμε καυτό καλοκαίρι μπροστά μας.
Και συνέχεια από εδώ εντός της ημέρας, με αποκαλύψεις σκληρές.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΜΕ ΚΑΥΤΟ ΜΙΝΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Η ΕΥΗ ! ΠΟΣΟ ΓΥΡΙΣΤΡΟΥΛΑ ΠΙΑ ?

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΑΞΗ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΗ !
ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΣΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΔΙΑΔΟΧΟ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ !
Η ΕΥΗ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΔΕΑ ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ !
Ο,ΤΙ ΝΑΝΑΙ ΡΙΧΝΕΙ ΠΑΝΩ ΤΗΣ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ! ΑΠΟ ΜΥΑΛΟ ΑΡΑΓΕ ΠΩΣ ΠΑΜΕ ?Καμαρώστε αμφίεση της κόρης του αυτοκράτορα, μέσα στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΛΟΥΚΟΥΣ, στο Άστρος Κυνουρίας.
Κατά τα άλλα προσπαθεί να μας πείσει, πως έχει μέγιστο ενδιαφέρον για όλα όσα συμβαίνουν στην Αρκαδία κι ας μην έχει εμφανιστεί ποτέ μπροστά, στα καίρια θέματα που μας έχει κληρονομήσει η ''βασιλεία''  του μπαμπά της, όπως σκουπίδια, λιμάνια, δρόμοι, Βιοαέρια, κτλ.
Με το να βγαίνει περατζάδες σε κάθε σύναξη πολιτών, που συζητούν για οτιδήποτε, πλην των θεμάτων που καίνε,  η Εύη πιστεύει, πως κάνει δυνατή την πολιτική της παρουσία στον τόπο, που την ενδιαφέρει να αρχίσει πολιτική καριέρα.
Το θέμα που απασχολεί τους πολίτες που μας στέλνουν παράπονα για την προκλητική της εικόνα, είναι η ασέβεια των θρησκευτικών χώρων, που αποκαλύπτεται από την εμφάνισή της και μόνον !
Την επόμενη φορά, να περιμένουμε να τη δούμε και με μαγιώ δηλαδή σε άλλο τόπο προσκυνήματος?
'Αραγε η ηγουμένη της Μονής, θα άφηνε την οποιαδήποτε κοπέλα να μπει στο Μοναστήρι της με τέτοιο καυτό μίνι ?
Τελικά το μόνο που ενδιαφέρει το σόι των νεοφανών πολιτικών καιροσκόπων, είναι η διαρκής παρουσία τους, στα μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Να παίζει η εικόνα τους, να τριγυρίζει η μορφή τους σε διάφορα sites και με διάφορους τρόπους, για να μένει η αποτύπωση της μορφής τους στο μυαλό του πόπολου.
Το συγκρότημα ΔΟΛ που ανέθρεψε πολιτικά τον πατερούλη της, έχει κωδικοποιημένες τις συμπεριφορές των υποψηφίων πολιτικών. Απλά δεν ξέρει η Εύη κι ο μπαμπάς της, πως το πόπολο, έχει αρχίσει και τσιμπιέται και ξυπνάει. Αργά μεν, αλλά το κάνει.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ελλάκτωρ: Επεσαν οι υπογραφές για το ΣΔΙΤ στα απορρίμματα
12Ιουν
2015
Στο Έργο αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδος κατασκευής – 2 έτη) τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι, ενώ στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου 25 ετών.
Η Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
+15,63% ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. Α.Ε. (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης), μέτοχοι της οποίας είναι οι θυγατρικές ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., προχώρησε χθες στην υπογραφή της Σύμβαση Σύμπραξης και των σχετικών Συμβάσεων Χρηματοδότησης αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ». Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 48 εκατομμύρια ευρώ.
Στη χρηματοδότηση του Έργου συνεισφέρουν:
• η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με περίπου €13 εκατ.
• το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας με περίπου € 13 εκατ. συνδράμοντας στην απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ που άλλως δεν θα αξιοποιούνταν.
• η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτώντας το κατασκευαστικό ΦΠΑ του Έργου (€ 5.6 εκατ.)
• η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. μέσω ιδίων πόρων με € 17 εκατ.
Το Έργο αποτελεί πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ σημειώνεται ότι απέσπασε διεθνές βραβείο από το περιοδικό World Finance και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα. Η Σύμβαση αφορά στην χρηματοδότηση, ασφάλιση, κατασκευή και λειτουργία των κάτωθι υποδομών:
Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως, Χώρο υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των οποίων 9 υφιστάμενοι καθώς και Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης –Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την ευαισθητοποίησή του πάνω σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και αειφόρου ανάπτυξης.
Μέσω της υλοποίησης του Έργου επιτυγχάνεται ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (35%), καθώς και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων - ΒΑΑ (80%).
Στο Έργο αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδος κατασκευής – 2 έτη) τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι, ενώ στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου 25 ετών. 
euro2day.gr