Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ''ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ'' !
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ?
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ !
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ?
ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ?
ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ?
ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ή ΤΟΥ ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ?ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»µε διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.»,που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 Δεκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις: Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη: Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα: 1. Στους λογαριασµούς του κυκλοφορούντος Ενεργητικού περιλαµβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 98 χιλ. για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις, για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων, µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το προαναφερθέν ποσό, ενώ τα αποτελέσµατα της
παρούσας και των προηγούµενων χρήσεων βελτιωµένα κατά € 23 χιλ. και € 75 χιλ. αντίστοιχα. 2. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, διότι κατά πάγια τακτική κάθε χρήση επιβαρύνεται µε το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται για την αποζηµίωση του προσωπικού της, κατ’ εφαρµογή της αριθ. ΟΙΚ.Β-1189/37/8-01-2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Εάν σχηµάτιζε πρόβλεψη βάσει του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 για το σύνολο του προσωπικού της, ανεξαρτήτως χρόνου συνταξιοδότησης, θα ανήρχετο στο ποσό των € 269 χιλ. το οποίο κατά € 10χιλ. θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως. Εποµένως η καθαρή θέση της εταιρείας εµφανίζεται αυξηµένη κατά το προαναφερθέν ποσό των € 269 χιλ.. 3. Ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 416 χιλ. αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης µετοχών στην ανώνυµη εταιρεία «Γραφείο Γενικού Τουρισµού ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Α.Ε.», οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών, ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 106 χιλ.. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης αυτών των µετοχών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 310 χιλ., µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, ενώ τα αποτελέσµατα της παρούσας και της προηγούµενης χρήσεως να εµφανίζονται βελτιωµένα κατά € 15 χιλ. και € 155 χιλ. αντίστοιχα. 4. Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, από συστάσεως της µέχρι την χρήση 2010, δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιµηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός µελλοντικού φορολογικού ελέγχου και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για ενδεχόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις των ανέλεγκτων φορολογικά διαχειριστικών χρήσεων. 5. &εν λάβαµε σχετική επιστολή από τον δικηγόρο της εταιρείας αναφορικά µε τις εκκρεµείς δίκες και ως εκ τούτου δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε εάν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που ενδεχοµένως θα έχουν επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. της εταιρείας. Γνώµη µε Επιφύλαξη: Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των τριών πρώτων θεµάτων και τις πιθανές επιπτώσεις του τέταρτου και πέµπτου θέµατος που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ την 31 Δεκεµβρίου 2013, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Λοιπά Θέµατα: Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: α. Η εταιρεία µετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, λόγω καθυστερηµένης είσπραξης των απαιτήσεων από το Ελληνικό &ηµόσιο και τους ΟΤΑ, διέθεσε προσωρινά την ειδική εισφορά του άρθρου 13 παρ.(β) και (γ) του Ν.2963/2001 για την πληρωµή των λειτουργικών της εξόδων, µε συνέπεια οι εν λόγω εισφορές ύψους € 603.818,85 να µην έχουν κατατεθεί την 31/12/2013 στους οριζόµενους από τον νόµο Τραπεζικούς λογαριασµούς. β. Στον λογαριασµό των υποχρεώσεων «Γ.ΙΙ.11. Πιστωτές διάφοροι» περιλαµβάνεται υποχρέωση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ των ασθενέστερων ΚΤΕΛ του άρθρου 13 του Ν.2963/2001 συνολικού ποσού € 596.491,11, η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει κατατεθεί στην αρµόδια ΔΟΥ, όπως ορίζει ο νόµος. γ. Δεν µας προσκοµίστηκαν πιστοποιητικά από τα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία ή σχετική επιστολή από τον δικηγόρο της εταιρείας, αναφορικά µε την πιστοποίηση της κυριότητας των ακινήτων.Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων: Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και
37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Πάτρα, 27 Μαϊου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γεώργιος Ι. Κουτρουµάνης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611

Ο δημοσιευμένος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΚΤΕΛ είναι αναρτημένος εδώ :
http://www.ktelarkadias.gr/nea-mas/isologismos-2013.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.