Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ !

ΔΕΝ ΦΥΛΑΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ Ο ΠΕΤΡΟΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΤ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ .
ΜΕ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΣΤΑΤ !

ΑΙΣΧΟΣ !!!


.
                                                                                                             ΑΔΑ: ΒΛΞΧ7Λ1-ΡΝ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ποσού 552.976.87 € (ΜΕ ΦΠΑ)
για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΡΙΖΕΣ-ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ-
ΜΑΛΕΒΗ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ-ΑΣΤΡΟΣ»
Προϋπολογισμού :900. 000,00€
Εκ πιστώσεων ΚΑΠ -Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Στην Τρίπολη, σήμερα, στις 1 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή στα
γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην
Τρίπολη, οι υπογράφοντες το παρόν, αφ’ ενός,
O κ. Τατούλης Πέτρος , Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εκπροσωπών τον Κύριο του Έργου, που είναι η
Περιφέρεια Πελοποννήσου,
και αφ΄ ετέρου η « Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ» εκπροσωπούμενη από τον κ.
Χουντή Χαράλαμπο -Δαρειώτου 14-Τρίπολη , με Α.Δ.Τ. –Τ 257683 ΑΤ. Τρίπολης, Α.Φ.Μ 999740463
συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Τατούλης Πέτρος, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά
του, έχοντας υπ΄ όψη:
1. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα
καθώς και του Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»,
2. Το N.3263/04 “Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.3669/18-6-2008 (ΦΕΚ116Α) « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων»
5. Το άρθρο 51 του Ν. 3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219) «Νέα αρχιτεκτονική και ανάπτυξη της
κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
8. Την 61/17-03-2010 απόφαση της Νομαρχιακής επιτροπής «Υποδομών, Χωροταξίας και
 Δομημένου Περιβάλλοντος» της Ν.Α. Αρκαδίας. με την οποία εγκρίθηκαν τα κείμενα όρων και
 τιμών κατασκευής του έργου.
9. Την υπ’ αρ 1082/28-06-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας με την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου που έγινε στις 13-07-2010 στα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, και ανατέθηκε η εκτέλεση των
εργασιών του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση « Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»με δ.τ.
«ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,12% επί του ποσού του
προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.
10. Το με αριθμό πρωτ. 53469/3702//2-8-2013 έγγραφό μας με θέμα «Επικαιροποίηση
δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης».

11. Την αρ. 75511/24924 30-10-2013 απόφαση ανάληψης δαπάνης του κ. Περιφερειάρχη
 Πελοποννήσου
Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι
στον δεύτερο των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής Ανάδοχος, « Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ.
«ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ» την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΡΙΖΕΣ-ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ-
ΜΑΛΕΒΗ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ-ΑΣΤΡΟΣ», με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης
και αντί του ποσού των πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και
ογδόντα επτά λεπτών (552.976,87 €), που αναλύεται ως εξής:
Αξία εργασιών, με ΓΕ & ΟΕ, σύμφωνα με την Προσφορά 208.273,95
Απρόβλεπτα 31.241,09
Αναθεώρηση 59,65
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 210.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 449.574,69
Δαπάνη ΦΠΑ 23% 103.402,18
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) 552.976,87
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε ε ν ε ν η ν τ α (90) ημερολογιακές ημέρες,
από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του
Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν
και ισχύουν σήμερα καθώς και του Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και
άλλες διατάξεις»
Ο Ανάδοχος, δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την
εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.
Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους,
μονογράφτηκαν από αυτούς, σε 6 σειρές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης:
1. Διακήρυξη Δημοπρασίας.
2. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Τεχνική Περιγραφή.
6. Προϋπολογισμός Μελέτης.
Η μία από τις δύο μονογραφημένες σειρές των εν λόγω τευχών παραδόθηκε στον ανάδοχο.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Για την καλή εκτέλεση του έργου και πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και σύμφωνα με
το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε τις κάτωθι εγγυήσεις :
1.Την υπ’αρ.48024/25-9-2013 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 37.184,00€
2. Την υπ’αρ. 478/702515-7Εγγυητική Επιστολή Πρόσθετης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσηςτης ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού 163.608,00€.
ήτοι: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ : 200.792,00 €
Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) αντίτυπα,
εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για την Ανάδοχο Εταιρία
ΧΟΥΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τ 257683 ΑΤ.Τρίπολης


Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.